Удостоверение от Камарата на строителите в БългарияНа 10 декември 2009 г. БИЗНЕС ГРУПА ЕКОТОП ЕООД получи удостоверение от Камарата на строителите в България.

Удостоверението е издадено в уверение на това, че фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Certificate from the Chamber of Builders