Комплексни топлотехнически системи Пълна инженерингова услуга
 
І. БИЗНЕС ГРУПА ЕКОТОП осигурява:
 • Консултинг / Супервайзинг / Технически Контрол Висок Професионализъм и гарантирана независимост
 
ІІ. Енерго-Ефективни системи и инсталации
 • Рекуперация и регенерация
 • Поливалентни енергийни системи
 • Слънчеви системи
 • Геотермални системи
 • Система за изграждане на сгради “double skin”
 • Изработка, доставка и монтаж на Al и PVC-дограма
 • Интериорно обзавеждане на жилища и офиси.
 
ІІІ. Комплексни системи за отопление, вентилация и климатизация
 • За хотели
 • За болници
 • За офиси
 • За обществени сгради
 • За индустриални обекти
 
ІV. Водни разпределителни системи
 
V. Системи за комфортна климатизация
 • Централни климатични камери
 • Водоохладители с конвектори
 • Системи с директно изпарение (VRV, VRF, HFD, MDV, MPS и др.)
 
VІ. Уникална система за адиабатно изпарително охлаждане
 
VІІ. Индивидуални сплит системи – Моно, Дуал и Мултисплит
 
VІІІ. Общообменна вентилация с централна и локална обработка на въздуха:
 • Местна смукателна вентилация
 • Очистване на въздуха от газове
 • Обезпрашаване
 • Всички видове филтриране
 • Вентилация на чисти помещения
 • Правоъгълни и кръгли въздухопроводи
ІХ. Технологична аспирация от източници на вредни емисии
 
Х. Специални индустриални и технологични вентилационни системи
 • КАНАЛНИ, ЦЕНТРОБЕЖНИ И ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ
 
ХІ. Сушилна техника
 • За индустриални обекти
 • За селскостопанска продукция
 • Камерни, поточни и слънчеви сушилни
 • Обезвлажнителни (изсушаване на въздуха)
 
ХIІ. Комплексни горивни стопанства за съхранение на горива
 • Горивни системи за твърдо, течно и газообразно гориво
 • Резервоари за горива
 • Биомаса, биодизел и биогаз
 
ХІIІ. Котелни централи за пара , гореща вода и горещо масло
 • Комини за димни газове (промишлени предприятия, обществени и битови сгради)
 
ХІV. Топлопреносни мрежи , системи за технологична пара , абонатни станции за пара
 
ХV. Индустриални топлообменни системи
 • Технологично загряване
 • Технологично охлаждане
 • Пластинчати топлообменни апарати
 
ХVI. Отоплителни системи
 • Радиаторно отопление
 • Подово лъчисто отопление
 • Топловъздушно отоплени
 • Директно и индиректно газово отопление
 • Radiator heating
ХVІІ. Системи за битова гореща вода

 • Всички видове бойлери и акумулатори
 • Водоснабдяване и канализация
 • Силови и осветителни електрически инсталации
 
ХVІІІ. Кондензатни стопанства
 • Сепаратори
 • Кондензатоотделители
 • Кондензови резервоари
 • Ефективни каскадни схеми
ХІХ. Специални тръбопроводни инсталации
 • Кислород и водород
 • Азот и аргон
 • Инертни газове
 • Сгъстен въздух
 
ХХ. Газови системи и инсталации
 • Газопроводи
 • Газови горелки
 • Стенни и газови котли
 • Вътрешни газови инсталации
 • Газови технологични агрегати
 
ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ:
 • ЛИЗИНГ
 • ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ
 • КРЕДИТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ